เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม 2555  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม 2555  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม 2555  วันเฉลิมฯ
4 23 ตุลาคม 2555  วันปิยมหาราช
5 13 สิงหาคม 2555  หยุดชดเชยวันเฉลิมฯ
6 3 สิงหาคม 2555  วันเข้าพรรษา
7 2 สิงหาคม 2555  วันอาสาฬหบูชา
8 4 มิถุนายน 2555  หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
9 7 พฤษภาคม 2555  หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
10 7 มีนาคม 2555  วันมาฆบูชา
11 12 ธันวาคม 2554  วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12 24 ตุลาคม 2554  หยุดชดเชยวันปิยะ
13 18 กรกฎาคม 2554  วันชดเชยวันเข้าพรรษา
14 15 กรกฎาคม 2554  วันอาสาฬหบูชา
15 17 พฤษภาคม 2554  วันวิสาขบูชา
16 13 พฤษภาคม 2554  วันพืชมงคล
17 29 มีนาคม 2554  เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน
18 28 มีนาคม 2554  เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน
19 6 ธันวาคม 2553  ชดเชยวันเฉลิมฯ
20 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
21 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
22 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
23 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
24 5 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
25 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
29 18 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  วันมาฆะบูชา
30 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.