เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ศูนย์เรียนรู้วันรุ่นจังหวัดสระบุรี
         หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         VDO วีดีทัศน์ (ขอยืมได้)
2ห้องสมุดวพบ.สระบุรี
         main (Mag) นิตยสาร (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         มุมนักอ่าน อาณาจักรนักอ่าน (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดวพบ.สระบุรี

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.