เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

test
รายชื่อวารสารภาษาไทย : List of Thai Journals


รายชื่อวารสารภาษาไทย

  1.วารสารกองการพยาบาล

  2.วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตแห่งชาติ

  3.วารสารการพยาบาลและการศึกษา

  4.วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  5.วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

  6.วารสารเกื้อการุณย์

  7.วารสารคลินิก

  8.วารสารครอบครัวพอเพียง

  9.วารสารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  10.วารสารนักบริหาร

  11.วารสารพยาบาล

12.วารสารพยาบาลตำรวจ

  13.วารสารพยาบาลทหารบก

  14.วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  15.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  16.วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  17.วาสารพยาบาลสงขลานครินทร์

  18.วาสารพยาบาลสาธารณสุข

  19.วาสารพยาบาลสาร

  20.วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

  21.วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร

  22.วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร

  23.วารสารสภาการพยาบาล

   24.วารสารศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสารธารณสุข

  25.วารสารสมาคมผ่าตัดแห่งประเทศไทย

  26.วารสารอาหารและสุขภาพ

  27.วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research

                                                     

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.